Lea-kaartjes Lea-overig-klein-27 Lea-overig-klein-33 Lea-overig-klein-10 Lea Hendriks hero image

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Lea Hendriks is opgericht door Lea Hendriks, gevestigd te Ysselsteyn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66780624. Lea Hendriks richt zich op begeleiden, advies, coaching en training in hooggevoeligheid en ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Lea Hendriks en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3 Meldcode huiselijk geweld

Vanaf 1 juli 2013 is de wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. In het kader van kwaliteitszorg, is de plicht opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis) en eer gerelateerd geweld. Lea Hendriks hanteert ook deze verplichte meldcode en kunt u desgewenst opvragen.

Artikel 4 Vertrouwelijkheid

Lea Hendriks is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de begeleidingssessies / coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Lea Hendriks streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met de cliënt of (een van) de ouders/verzorgers over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal Lea Hendriks dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Artikel 5 Coaching/begeleiding van kinderen en jongeren tot en met 16 jaar

Voor kinderen en jongeren onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding/het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Tevens is de ouder/verzorger die bij de sessie aanwezig is, verantwoordelijk voor het overdragen van de informatie. Lea Hendriks kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

Het advies en begeleiding van Lea Hendriks is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De cliënt ontwikkelt zich verder in zijn/haar eigen proces (bij kinderen samen met zijn/haar ouders/verzorgers). Lea Hendriks is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lea Hendriks. Vergoeding aan cliënt en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Lea Hendriks. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Lea Hendriks aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Artikel 7 Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder/verzorger dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn of aanwezig te zijn bij de sessie. Kinderen mogen hierin een keuze maken. Na de coachingsessie is er kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan en waarmee u de komende periode thuis aan de slag kunt. Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Artikel 8 Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van de ouders van het kind, bezoekt de coach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd. Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door Lea Hendriks gemaakt en altijd eerst ter goedkeuring aan ouders/verzorgers voorgelegd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Artikel 9 Tarieven

De tarieven staan op de website of zijn op te vragen bij Lea Hendriks. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW en exclusief eventuele reiskosten tenzij anders afgesproken. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt dit in rekening gebracht.

Artikel 10 Vergoedingen

In de meeste gevallen wordt coaching niet vergoed. Voor specifieke informatie over vergoedingen, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar. U kunt de kosten voor coaching wel opvoeren als bijzondere zorgkosten bij uw jaarlijkse aangifte bij de belasting. Kindercoaching kan betaald worden uit het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Artikel 11 Offertes en overeenkomsten

De door Lea Hendriks gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen. De prijzen in de genoemde offertes zijn uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW. Alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de diensten komen ten laste van Lea Hendriks. Bovenstaande geldt altijd tenzij anders aangegeven.

Gemaakte afspraken binden Lea Hendriks vanaf het moment dat deze schriftelijk door Lea Hendriks zijn bevestigd of vanaf het moment dat Lea Hendriks met instemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. Offertes zijn gebaseerd op de bij Lea Hendriks beschikbare informatie.

Artikel 12 Betalingsvoorwaarden

Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach. De
cliënt of ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van Lea Hendriks. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal Lea Hendriks een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is Lea Hendriks gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €15,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Lea Hendriks genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Lea Hendriks gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt of ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Artikel 13 Verhindering

Kosteloos annuleren van een sessie is tot 48 uur vooraf mogelijk. Bij afmelden korter dan 48 uur, wordt een factuur in rekening gebracht. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan telefonisch of via de email. Houd er echter wel rekening mee dat indien u een afspraak verzet, de wachttijd kan oplopen. Tijdens sessies wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Artikel 14 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten van uitvoering van het werk zijn onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van Lea Hendriks, tenzij de kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is. Op alle onder deze voorwaarde gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 15 Overmacht

In geval van overmacht is Lea Hendriks gerechtigd de werkzaamheden op te schorten respectievelijk de opdracht te ontbinden zonder dat Lea Hendriks tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 16 Ontbinding

De begeleider is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is de begeleider bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de begeleider kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de begeleider op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.

Contact

Lea Hendriks
Training, workshops, begeleiding & coaching Lea Hendriks
Heidse Peelweg 44
5813 AJ Ysselsteyn
m: 06 81 39 25 79
e: info@leahendriks.nl
w: www.leahendriks.nl

KvK nummer: 66780624
BTW nummer: NL001843708B06